Extra geld beschikbaar voor taalonderwijs EU-arbeidsmigranten

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt in 2024 2 miljoen euro en in 2025 10 miljoen euro extra beschikbaar voor de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Via de WEB ontvangen gemeenten elk jaar budget voor de aanpak van volwassenenonderwijs en laaggeletterdheid. Het ministerie stelt het extra geld beschikbaar, omdat de behoefte aan taalonderwijs onder verschillende doelgroepen, waaronder EU-arbeidsmigranten, is toegenomen. 

Het WEB-budget is voor opleidingen om taal, rekenen en digitale vaardigheden te verbeteren. Iedereen die ouder dan 18 jaar en niet inburgeringsplichtig is, kan gebruikmaken van opleidingen die betaald worden vanuit de WEB. Gemeenten konden het WEB-budget al inzetten voor EU-arbeidsmigranten, maar met deze eenmalige extra middelen kunnen ze meer prioriteit geven aan deze groep.  

Lees meer over het extra budget op de website van Tel mee met Taal