Grensoverschrijdend samenwerken

Het Aanjaagteam adviseert om een multidisciplinair team in te stellen, bestaande uit verschillende inspecties en toezichthouders dat zich uitsluitend bezighoudt met grensoverschrijdende zaken. Dit team kan gezamenlijke inspecties doen en gegevens uitwisselen in samenwerking met buitenlandse toezichthouders. Binnen het interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus (AMU) start per 1 januari 2024 een multidisciplinair team bestaande uit UWV, SVB, Belastingdienst en de Arbeidsinspectie met extra personele capaciteit.

Met grensoverschrijdende onderzoeken en gezamenlijke inspecties wil men toezicht houden op een eerlijke en rechtmatige behandeling van arbeidsmigranten als het gaat om werk en het gebruik van socialezekerheidswetgeving. Verder moet er door het multidiscplinaire team aandacht worden besteed aan bedrijven die werknemers over de grens huisvesten.

Samenwerking met de ELA

De Europese Arbeidsautoriteit (ELA) faciliteert gezamenlijke of gecoördineerde inspecties van een of meerdere lidstaten. Daarnaast ondersteunt zij de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de arbeidsinspecties en andere toezichthouders in de verschillende lidstaten. Met deze beide kerntaken bevorderen de ELA en de lidstaten eerlijk, gezond en veilig werk in Europa, rechtmatige arbeid en een gelijk speelveld.

EURIEC (Euroregionaal Informatie- en Expertisecentrum)

Het EURIEC is onderdeel van het RIEC Limburg, dat zich richt op de grensoverschrijdende bestuurlijke aanpak van ondermijning in het grensgebied van België, Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Een van de taken van het EURIEC is het ondersteunen en adviseren van onder andere de RIEC’s bij grensoverschrijdende casuïstiek met de buurlanden. Daarnaast identificeert en agendeert het EURIEC knelpunten in wetgeving rond grensoverschrijdende samenwerking, werken zij aan het vergroten van het bewustzijn over de noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking en zetten zij structurele grensoverschrijdende overlegplatformen op.

Voortgang en planning