Home

Een te grote groep arbeidsmigranten in Nederland heeft te maken met slechte werk- en woonomstandigheden. Om ervoor te zorgen dat deze situatie verandert en arbeidsmigranten volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving, ontwikkelt de overheid samen met andere partijen nieuw beleid en nieuwe wetgeving. 

Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten heeft eind 2020 een groot aantal aanbevelingen gedaan om de positie van arbeidsmigranten structureel te verbeteren. Veel partijen werken er hard aan om invulling te geven aan deze aanbevelingen, die zijn vertaald naar maatregelen. Deze website is ontwikkeld om inzicht te geven in de stappen die worden ondernomen en de resultaten die zijn geboekt.