Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Deze wet introduceert een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap met regels waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich moeten houden. De regels zien toe op het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie, de plicht om de huurovereenkomst op schrift te stellen en de plicht om de huurder over zijn rechten en plichten ten aanzien van het gehuurde te informeren. Specifiek voor arbeidsmigranten betekent deze wet dat de huurovereenkomst geen onderdeel meer mag zijn van de arbeidsovereenkomst en dat de informatievoorziening plaats moet vinden in een voor de arbeidsmigrant begrijpelijke taal. 

Invoering verhuurdersvergunning  

In aanvulling op de algemene regels, kunnen gemeenten een verhuurvergunning instellen voor de verhuur van reguliere woonruimten in kwetsbare gebieden en voor de verhuur aan arbeidsmigranten. Met een vergunningsplicht voor de verhuur aan arbeidsmigranten kunnen specifieke kwaliteitseisen aan de verblijfsruimte worden gesteld, zoals het maximum aantal personen per verblijfsruimte en de aanwezigheid van sanitair, was- en kookvoorzieningen. Als de verblijfsruimte een woonruimte betreft, kunnen gemeenten ook voorwaarden stellen aan de huurprijs, het huurverhogingspercentage en het onderhoud.  

Meldpunt ongewenst verhuurgedrag 

Gemeenten moeten op 1 januari 2024 een meldpunt hebben ingericht waar anoniem en kosteloos meldingen kunnen worden gedaan van ongewenst verhuurgedrag.  

Toezicht en handhaving Wet goed verhuurderschap 

Gemeenten zijn ten aanzien van private verhuurders en verhuurbemiddelaars verantwoordelijk voor het toezicht en het handhaven van de algemene regels en de verhuurvergunning. In het geval van woningcorporaties is het toezicht en handhaving belegd bij de Autoriteit Woningcorporaties. Om gemeenten bij hun toezicht en handhaving te ondersteunen heeft RIGO, in opdracht van de VNG en het ministerie van BZK, de Handreiking goed verhuurderschap opgesteld. Gemeenten krijgen van het Rijk eenmalig 9,2 miljoen euro in 2023 en structureel 12,4 miljoen euro voor toezicht en handhaving van de wet. 

Ondersteuning gemeenten 

Gemeenten krijgen de beschikking over een toolkit om hen te helpen bij het communiceren over de Wet goed verhuurderschap. De toolkit wordt ontwikkeld door het ministerie van BZK en zal naar verwachting eind 2023 worden gepubliceerd. Daarnaast heeft de VNG een modelverordening opgesteld die gemeenten kunnen toepassen indien zij een verhuurvergunning willen invoeren. 

Overgangstermijn

Aanbeveling 4.3.B gaat over de overgangstermijn. In de Wet goed verhuurderschap is opgenomen dat voor bestaande verblijfsruimten een overgangsperiode geldt van drie jaar om aan de vergunningsvoorwaarden te voldoen.

Voortgang en planning