Meld- en vergewisplicht voor meldingsplichtige arbeidsongevallen bij uitleners

Het wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplicht uitleners moet uitzendbureaus gaan verplichten om ernstige en/of dodelijke arbeidsongevallen van werknemers te melden aan de Arbeidsinspectie. Ook wordt van uitzendbureaus verwacht dat zij controleren of er voldoende maatregelen zijn genomen door de inlener zodat de werknemer weer veilig aan het werk kan. Dit is van belang voor alle uitzendkrachten, maar zeker voor arbeidsmigranten omdat het aantal bedrijfsongevallen onder deze groep werknemers relatief hoog is. 

Het wetsvoorstel is voor advies voorgelegd aan de Adviescollege Toetsing Regeldruk, Autoriteit Persoonsgegevens en de Nederlandse Arbeidsinspectie. Er heeft een internetconsultatie plaatsgevonden en zijn diverse toetsen uitgevoerd, waaronder een mkb-toets onder inleners en uitleners. Deze input wordt nu verwerkt in het wetsvoorstel. De beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2026.

Voortgang en planning