Omgekeerde bewijslast

Onderbetaling van arbeidsmigranten moet aangepakt worden. Het Aanjaagteam adviseert daarom om in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) een bepaling op te nemen over het rechtsvermoeden van een dienstverband analoog aan artikel 23 van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

Als er een vermoeden is van onderbetaling en de benodigde administratieve gegevens ontbreken om vast te kunnen stellen dat het wettelijk minimumloon is betaald, dan zou de Arbeidsinspectie de mogelijkheid moeten krijgen om alsnog in bepaalde situaties een onderbetaling te berekenen en betaling af te dwingen door uit te gaan van in ieder geval zes maanden (voltijds)arbeid. Het ministerie van SZW heeft een verkenning uitgevoerd naar dit instrument. Het streven is om de Tweede Kamer hierover eind 2023 te informeren.