Aanpak misstanden in uitzendsector

De aanbevelingen van het Aanjaagteam zijn gericht op het verbeteren van de arbeidspositie van arbeidsmigranten. In het advies van het Aanjaagteam is uitgebreid stilgestaan bij de rol van uitzendbureaus. In samenwerking met sociale partners is het wetsvoorstel verplichte certificering opgesteld (aanbeveling 2.1.A). Naar aanleiding van het advies van de Raad van State is er een aanpassing gedaan. Het nieuwe wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten is in oktober 2023 ingediend bij de Tweede Kamer. 

Maatregel