Toelatingsstelsel uitleners

Met het wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten wordt een toelatingsstelsel ingevoerd voor uitzendbureaus en andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen (uitleners). Met de aanpassing van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) wordt het voor alle uitleners verboden om zonder een toelating arbeidskrachten in Nederland ter beschikking te stellen. Hieronder vallen ook buitenlandse uitleners die op de Nederlandse markt actief zijn. Ondernemingen die arbeidskrachten inhuren (inleners), kunnen dan geen zaken meer doen met niet-toegelaten uitleners. 

Om toegelaten te worden moeten uitleners voldoen aan vastgestelde normen. Deze normen gaan over eerlijke beloning en arbeidsvoorwaarden, gezond en veilig werk, kwalitatief goede huisvesting en afdracht van loonheffing en omzetbelasting. Alle uitleners worden daar periodiek op gecontroleerd. Het toelatingsstelsel is onderdeel van een bredere hervorming van de arbeidsmarkt die gericht is op het vergroten van de werk- en inkomenszekerheid van uitzendkrachten. Zie ook de Kamerbrief over Hoofdlijnen Arbeidsmarkt

Waarborgsom

Als onderdeel van het toelatingsstelsel wordt een waarborgsom opgenomen (aanbeveling 2.1.C). Voor startende uitleners geldt bij de aanvraag van een voorlopige toelating een waarborgsom van 50.000 euro. Bij de aanvraag van een definitieve toelating (in beginsel 6 maanden na de ingangsdatum van de voorlopige toelating) moet deze aangevuld worden tot een bedrag van 100.000 euro. 

Toezicht door de Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie zal toezicht houden op de naleving van de toelatingsplicht. Zij kan handhavend optreden als bedrijven toch arbeidskrachten ter beschikking stellen terwijl ze niet toegelaten zijn, of als inleners arbeidskrachten inlenen van niet-toegelaten uitleners. Inleners die gebruik maken van niet-toegelaten uitleners krijgen een bestuurlijke boete opgelegd door de Arbeidsinspectie (aanbeveling 2.1.F). Inleners kunnen zelf kosteloos in een openbaar register controleren of de uitlener met wie zij willen samenwerken, is toegelaten. 

G-rekening

Het Aanjaagteam heeft het verplicht gebruik van de g-rekening aanbevolen (aanbeveling 2.1.B). De g-rekening is een geblokkeerde bankrekening, waaruit alleen geld kan worden overgemaakt naar de Belastingdienst en naar andere g-rekeningen. Deze rekening kan worden aangesproken als een uitlener de loonheffingen of de omzetbelasting niet betaalt. De Belastingdienst voert samen met betrokken banken en branchepartijen een verkenning uit naar de mogelijkheden tot verplichtstelling van de g-rekening. Vooruitlopend op de uitkomst van deze verkenning zal het gebruik van de g-rekening gestimuleerd worden door enerzijds een vrijwaringsregeling voor de fiscale inlenersaansprakelijkheid bij storting op de g-rekening en anderzijds door vereenvoudiging van de fiscale inlenersaansprakelijkheid.

Inwerkingtreding

Het nieuwe wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten is in oktober 2023 ingediend bij de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding van het toelatingsstelsel is 1 januari 2026.

Voortgang en planning