Landelijke en lokale samenwerkingsverbanden

Landelijke en lokale samenwerkingsverbanden zijn heel belangrijk om tot geïntegreerd toezicht te komen. De afgelopen jaren zijn meerdere ervaringen opgedaan met multidisciplinaire samenwerking. Al jaren bestaat het interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus (AMU) en binnen de Landelijke Stuurgroep Interventieteam (LSI) en de RIEC’s zijn ook projecten opgezet, zoals het PIT (Peelland interventieteam). In Noord-Limburg is van februari 2022 tot en met maart 2023 het Flexibel Regionaal Interventieteam (FRIT) actief geweest.

Samenwerking private en publieke toezichthouders 

Toezichthouders willen in beginsel graag met elkaar samenwerken, maar lopen vaak tegen praktische, juridische en organisatorische obstakels aan. Daarin is gegevensuitwisseling het grootste knelpunt. Om effectief toezicht te houden op alle regelgeving rondom arbeidsmigratie is het noodzakelijk dat publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toezichthouders gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Het wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten zal de wettelijke grondslag gaan vormen voor een betere samenwerking en gegevensuitwisseling tussen de private en publieke toezichthouders.

Voortgang en planning