Verbeteren van gegevensuitwisseling

Het advies van het Aanjaagteam is om een wettelijke basis te creëren voor gegevensuitwisseling tussen toezichthouders. Dat geldt zowel voor het uitwisselen van gegevens tussen publieke toezichthouders als tussen publieke en private toezichthouders.

Er is een onafhankelijk bureau ingeschakeld om een plan op te stellen om gegevensuitwisseling tussen toezichthouders te versterken. In dit plan is rekening gehouden met de veelheid aan gegevensuitwisseling die er nu al is, zoals in LSI-verband (Landelijke Stuurgroep Interventieteam), en met de juridische mogelijkheden op basis van de AVG. 

Wettelijke basis voor gegevensuitwisseling

Op grond van artikel 64 van de Wet SUWI mogen de LSI-partners samenwerken en gegevens uitwisselen ten behoeve van de voorkoming en bestrijding van onrechtmatig gebruik van overheidsgelden en overheidsvoorzieningen op het terrein van de sociale zekerheid en de inkomensafhankelijke regelingen, de voorkoming en bestrijding van belasting- en premiefraude en het niet naleven van de arbeidswetten.

Met de komst van het nieuwe wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten wordt de wettelijke basis voor gegevensuitwisseling tussen publieke toezichthouders en private inspectie instellingen en andere instanties ook in de Waadi verder ingericht. In het kader van grensoverschrijdend toezicht wordt in een gezamenlijke werkgroep geïnventariseerd welke taak onder welke bevoegde autoriteit valt en op basis van welke grondslag adequate gegevensuitwisseling plaats kan vinden.

Voortgang en planning