Meer capaciteit Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie zal toezicht houden op de naleving van de toelatingsplicht. Zij is bezig met het vormgeven van een toezichtaanpak op het wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. Het kabinet begroot voor het opschalen van de toezichtcapaciteit in 2023 6,3 miljoen euro en vanaf 2024 structureel 10,5 miljoen euro.  

Er is naar schatting 90 fte beschikbaar voor dit deel van het publieke toezicht op uitzendbureaus. In 2023 is hiervoor de eerste groep mensen geworven. Tot de inwerkingtreding van de toelatingsplicht wordt deze groep mensen ingezet voor het intensiveren van het toezicht op uitzendbureaus.