Programma ‘Een thuis voor iedereen’

Het programma ‘Een thuis voor iedereen’ valt onder de Nationale Woon- en Bouwagenda. Het doel is om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor alle aandachtsgroepen, met een evenwichtige verdeling over gemeenten en met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding. In het programma is opgenomen dat alle gemeenten vanaf 2023 werken aan integrale en regionaal afgestemde woonzorgvisies waarmee invulling wordt gegeven aan de woon-, zorg- en ondersteuningsbehoefte van alle aandachtsgroepen, waaronder arbeidsmigranten.

De Metropoolregio Amsterdam, de regio Parkstad Limburg, de regio Haaglanden, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de provincie Groningen en de regio Enschede werken als eerste regio's aan deze brede woonzorgvisies. Op basis van hun ervaringen zijn andere regio's ook van start gegaan.

Regionale woondeals

Het is belangrijk dat de woonopgave voor onder andere arbeidsmigranten onderdeel wordt van de woningbouwprogrammering. Concreet betekent dit dat wordt gekeken wat de woonbehoefte is en hoe die behoefte is in te passen in de bestaande woningvoorraad, dan wel wordt opgenomen in de in de uitwerking van de woningbouwplannen. Inmiddels zijn er in het hele land regionale woondeals gesloten waarmee de woningbouwprogrammering per regio en gemeente is vastgelegd.

Tijdpad en monitoring

Het tijdpad om te komen tot deze regionaal afgestemde woonzorgvisies is gericht op 2026. Dit hangt samen met het voornemen uit het wetsvoorstel Versterking regie op de volkshuisvesting dat de woonzorgvisies in dat jaar onderdeel worden van het dan wettelijk verplichte gemeentelijke volkshuisvestingsprogramma. Met een integrale monitor gaat het Rijk, samen met de VNG, het IPO (Interprovinciaal Overleg) en Aedes (de vereniging voor woningcorporaties in Nederland), vanaf 2024 de realisatie van de woonbehoefte van aandachtsgroepen volgen. 

Voortgang en planning