Meer huisvesting

Er is een tekort aan huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten. Daarom is het belangrijk dat gemeenten en provincies gestimuleerd worden om meer huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren. Het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting zal naar verwachting in 2024 in werking treden. Dit wetsvoorstel geeft het Rijk, de provincies en gemeenten de wettelijke instrumenten om samen regie te voeren op de volkshuisvesting.  

De opname van arbeidsmigranten als aandachtsgroep in het programma ‘Een thuis voor iedereen’ legt meer nadruk op voldoende betaalbare woningen voor arbeidsmigranten. Het programma Woningbouw en diverse stimuleringsmaatregelen dragen bij aan het versneld realiseren van (tijdelijke) huisvesting. Een andere maatregel is de effectrapportage bij nieuwe bedrijvigheid. Dit is een instrument dat ervoor moet zorgen dat gemeenten bij het omarmen van nieuwe bedrijvigheid meer aandacht hebben voor de huisvesting van arbeidsmigranten die daar aan het werk gaan. 

Maatregelen