Programma Woningbouw en stimuleringsregelingen

Het programma ‘Woningbouw’ beschrijft de aanpak om de woningbouw te versnellen. Om te stimuleren dat er voldoende betaalbare woningen gebouwd worden, zijn er verschillende stimuleringsregelingen.

Woningbouwimpuls

Gemeenten kunnen een beroep doen op de Woningbouwimpuls voor het versnellen van de woningbouw, het vergroten van het aantal nieuwbouwwoningen in een project of het vergroten van de betaalbaarheid van die woningen. In maart 2023 is de vijfde tranche hiervan opengesteld, deze bedraagt 250 miljoen euro. 

Flexwoningen

Om op een snelle manier woningen te bouwen voor mensen die moeite hebben met het vinden van geschikte huisvesting, waaronder aandachtsgroepen, wordt versneld ingezet op het realiseren van 37.500 flexwoningen in de periode 2022-2024. In 2022 zijn 4.200 flexwoningen gerealiseerd. In de eerste twee kwartalen van 2023 zijn circa 2.100 flexwoningen opgeleverd. In juli 2023 waren er (vergevorderde) plannen om in totaal 12.000 flexwoningen te plaatsen in 2023. Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota 2023 ruim 300 miljoen euro extra vrij gemaakt om flex- en transformatiewoningen meerjarig te kunnen ondersteunen. De eerste tranche van deze Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen wordt in het najaar 2023 opengesteld.

Financiële en fysieke herplaatsingsgarantie

Daarnaast is het loket voor de financiële herplaatsingsgarantie in mei 2023 geopend. De garantie is erop gericht om de kans op herplaatsing van flexwoningen te vergroten. Deze garantie helpt om de kosten eerlijk te verdelen wanneer de flexwoningen na de eerste locatie nergens opnieuw kunnen worden geplaatst. Ook wordt er verder gewerkt aan een fysieke herplaatsingsgarantie.

Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting

De Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting heeft als doel om gemeenten, provincies en woningcorporaties te ondersteunen bij de versnelde realisatie van tijdelijke huisvesting voor aandachtsgroepen, waaronder arbeidsmigranten.

Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen 

Met een bijdrage uit de regeling Huisvesting Aandachtsgroepen worden financiële belemmeringen bij gemeenten weggenomen, waardoor meer huisvesting kan worden gerealiseerd. Net als in voorgaande jaren stelt het ministerie van BZK in 2023 een bedrag beschikbaar voor het vergroten van het woningaanbod voor aandachtsgroepen, waaronder arbeidsmigranten. Voor 2023 is er ruim 34 miljoen euro beschikbaar gesteld.