Verbetering toegang tot het recht voor kwetsbare werknemers

Arbeidsmigranten hebben vaak beperkte toegang tot het recht. Dit komt onder meer door onvoldoende kennis van de Nederlandse taal, onbekendheid met procedures, gebrek aan hulp en ondersteuning, en door belemmeringen in het rechtssysteem. Het Aanjaagteam adviseert een laagdrempelige vorm van geschilbeslechting om de toegang tot het recht voor arbeidsmigranten te verbeteren. Omdat de problematiek breder is dan geschilbeslechting alleen, is verkend wat er nog meer nodig is om de toegang tot het recht voor (kwetsbare) werknemers in bredere zin te verbeteren. 

Er wordt ingezet op verbetering van de toegang tot het recht voor kwetsbare werknemers op drie manieren: 

  • Informatievoorziening
  • Advies en ondersteuning aan rechtszoekenden (met mogelijkheid van doorverwijzing naar bemiddeling en rechtsbijstand)
  • Laagdrempelige geschilbeslechting via de kantonrechter

Informatievoorziening

Onderdeel van de informatievoorziening is bijvoorbeeld de pilot Brabants Migratie Informatiepunt (BMIP) en het plan om een landelijk dekkend netwerk van informatiepunten te realiseren voor EU-arbeidsmigranten

Advies en ondersteuning

Een samenwerking met het Juridisch Loket biedt mogelijkheden om advies en ondersteuning aan rechtszoekenden te bieden. Het Juridisch Loket biedt in de concrete situatie van de rechtszoekende afdoende hulp of verwijst door waar nodig. Ook andere organisaties, zoals vakbonden, spelen een rol in de advies- en hulpverlening. Vakbonden kunnen ook, als blijkt dat er sprake is van meerdere conflicten bij dezelfde werkgever, optreden in collectieve acties.

Laagdrempelige geschilbeslechting

Er wordt aangesloten bij een tijdelijk experiment onder de tijdelijke Experimentenwet van het ministerie van JenV. De minister voor Rechtsbescherming heeft regelgeving opgesteld voor een experiment met een vereenvoudigde en snellere procedure bij de kantonrechter in het arbeidsrecht. Als dit experiment slaagt, kan deze eenvoudige en korte procedure in de regelgeving worden opgenomen. Komende periode wordt de vormgeving nader uitgewerkt. De Kamer is over deze nadere invulling geïnformeerd middels deze kamerbrief. In het vierde kwartaal van 2023 gaat de regelgeving voor het experiment in consultatie.